ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Elke prijsofferte is vrijblijvend en heeft een beperkte geldig- heidsduur van maximum 60 dagen.

2. Tenzij ingeval van overmacht, kan een bestelling slechts worden teniet gedaan bij wederzijds akkoord.

3. Alleen de Rechtbanken van Dendermonde zullen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten welke ter gelegenheid van deze verkopen zouden kunnen oprijzen.

4. Indien tussen de bevestiging en de volledige uitvoering van een bestelling of werk, de kostprijs gewijzigd wordt door een stijging der lonen, grondstoffen, vervoer, taksen, enz. behouden wij ons het recht voor de overeengekomen prijs aan te passen in verhouding met de voorgekomen stijgingen van lonen en sociale lasten. De prijsherzieningsformule wegens schommeling van lonen en sociale lasten is:

p= (0,40xs+0,40i+0,20)
p= prijs der offerte
p= eindprijs 
S= gemiddeld uurloon vermeerderd met een aangenomen percentage van de sociale lasten en verzekeringen van kracht 10 dagen voor datum der aanbesteding.
S= hetzelfde gemiddeld uurloon van kracht op de aanvangsdatum van de in termijn betaling beschouwde maandperiode.
I=  indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de datum die voor het openen van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld.
I= indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de aanvangsdatum van de termijnbetaling beschouwde maandperiode.

5. De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn altijd bij benadering; bij laattijdige uitvoering kunnen zij nooit tegen ons ingeroepen worden als grond tot schadevergoeding of als reden om de bestelling te weigeren.

6. Alle goederen door onze bemiddeling geleverd vallen slechts onder de garantievoorwaarden ons door de producerende firma gegeven.

7. Uitvoeren van werken komen o.m. ten laste van de klant.

  • het tijdig en gratis ter beschikking stellen van elektrische stroom.
  • het ter beschikking stellen van het nodige water.
  • alle meerwerken welke dienen uitgevoerd te worden zoals b.v. bij verborgen gebreken en andere zullen aangerekend worden aan de wettelijke regietarieven, m.i.v. de materialen en verplaatsingskosten.
  • bij uitvoering van bedekkingswerken worden alle bedekte oppervlakten in rekening gebracht. Openingen minder dan 1m² worden niet in mindering gebracht.
  • hulpstukken komen niet in mindering van het dakoppervlak.
  • wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade aan de plafonds, ontstaan door het uitvoeren van onze werkzaamheden.
  • bij herstellingswerkzaamheden kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie.
  • indien wij door omstandigheden buiten onze schuld de werkzaamheden niet geheel ononderbroken kunnen uitvoeren, behouden wij ons ten allen tijde het recht voor het tot op dat moment gereedgekomen gedeelte op te leveren en dientengevolge te factureren.
  • alle meeruren welke door het onderbreken van de werk- zaamheden ontstaan, door omstandigheden buiten onze schuld, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • verrekening van gemaakte onkosten wegens wachturen en dergelijke zullen tegen de door ons vastgestelde uurlonen verrekend worden.

8. Elke klacht over een factuur moet schriftelijk geformuleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst ervan.

9. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebre- kestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van 24,79 euro en zal vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 15%.

10. Wij behouden ons het recht voor een wissel te trekken en te doen accepteren door de koper of hem een orderbrief te doen ondertekenen.

11. Het niet volledig betalen van één of meerdere facturen op de vervaldag of het laten protesteren van een wissel of orderbrief maakt alles wat nog verschuldigd is, zelfs waarvoor een wissel of orderbrief is gecreëerd, onmid- dellijk eisbaar en dit zonder dat er enige ingebrekestelling vereist is. Tevens behouden wij ons het recht voor om in dergelijke gevallen zonder enig voorafgaand bericht alle nog niet betaalde koopwaren terug te nemen, de uitvoering van de andere bestellingen op te schorsen en deze zelfs te verbreken en tenslotte schadevergoeding te eisen voor de door ons geleden winstderving en gemaakte kosten.

12. Elk aankoopcontract blijft geldig onder de overeengekomen voorwaarden voor de beide contracterende partijen met dien verstande dat enkel de "BVBA Meesters Dakwerkers" het kan opzeggen door een gewone brief te sturen aan de koper.